Vatten

Om Halla Vattenförsörjning

Halla Vattenförsörjning är en ekonomisk förening som har bildats för att ordna med vattenförsörjningen till fastigheter inom området Höör Fogdaröd Ga:3. Medlemmar i vattenföreningen äger gemensamt anläggningen och ansvarar för skötseln av densamma. Föreningen köper vatten från Höörs kommun och debiterar medlemmar för kostnaden. Den enskilde fastigheten är inte ansluten till kommunalt vatten. Medlemskap i vattenföreningen är frivilligt, men endast medlemmar har rätt att utnyttja vattnet. Föreningen består av 143 tecknade andelar. Insatsskyldigheten är en andel per fastighet som är ansluten till föreningens anläggning. För fastigheter med mer än ett hushåll erfordras en andel per hushåll. Medlem har rätt att delta med fler insatser. Medlem har en röst på stämman. Föreningsstämman som hålls årligen beslutar om avgiften för vattenförsörjning.

För år 2023 fastställdes en årlig fast avgift, s.k. Grundavgift, á 660 kr per andel (825 kr inkl. moms), samt en bostadsavgift per inkopplad fastighet á 680 kr (850 kr inkl moms). Då blir förbrukningsavgiften 6,20 kr per kubikmeter vatten (7,75 kr inkl moms). Grundavgiften avser att täcka fasta kostnader som drift & underhåll av ledningsnätet, administration, svinn i ledningsnätet samt avskrivningskostnader. Stämman har vidare beslutat att Bostadsavgift samt Rörlig avgift automatiskt kom mer att räknas upp procentuellt lika mycket som eventuell höjning av den kommunala taxan.

För alla medlemmar som har vatten inkopplat gäller följande:

  • Vattenmätare skall vara inmonterad i frostfritt utrymme enligt särskild monteringsanvisning.
  • Medlemmen skall själv utan anmodan läsa av vattenförbrukningen två gånger om året, den 1 maj och 1 november och skall vara föreningen tillhanda senast en vecka efter avläsningsdatum
  • Stickprovskontroller görs av föreningen.

Uppgifter som ska lämnas:

  • Andelsnummer och Fastighetsbeteckning
  • Avläst värde (kbm)
  • Avläsningsdatum och namn på avläsaren

Se kontakt för information om var rapporten lämnas.


Medlem ansvarar för vattenledningen från föreningens anslutningspunkt till medlems inkopplingspunkt, samt det interna nätet inom fastigheten. Det får inte finnas tappställe eller förgrening mellan föreningens anslutningspunkt och vattenmätare.