2023 -


Föreningsstämma 2023-05-21


Stämman för samfälligheten beslöt om vägavgifter om 120 kr/enhet i andelstalet exkl moms, 150 kr/enhet inkl moms. Momsplikt för samfälligheten är nytt krav sedan 2022. Vattenavgifter justerades efter ny kommunal taxa. Nya ordförande valdes, två nya styrelseledamöter samt en ny suppleanter valdes in. Övriga styrelseledamöter och -suppleanter, liksom revisorer och revisorssuppleant omvaldes.

2022 -


Grenröjning 2022-12-15


En stor grejröjning gjordes inom området längs våra vägar.

Föreningsstämma 2022-05-14


Stämman hölls återigen fysiskt efter att Covid 19-restriktionerna tagits bort. Stämman för samfälligheten beslöt höja vägavgifter med 10 kr/enhet i andelstalet till 120 kr/enhet i andelstalet. Vattenavgifter justerades efter ny kommunal taxa. Samtliga styrelseledamöter och -suppleanter, liksom revisorer och revisorssuppleant omvaldes.

2021 -


Föreningsstämma 2021-05-17


Stämman för samfälligheten beslöt att behålla vägavgifter oförändrade. Vattenavgifter justerades till ny kommunal taxa. Samtliga styrelseledamöter och -suppleanter, liksom revisorer och revisorssuppleant omvaldes.

2020 -


Föreningsstämma 2020-06-11


Stämmorna hölls senare än normalt p.g.a. utbrott av Covid-19. Poströstning erbjöds medlemmar inför stämma. Stämman för samfälligheten beslöt att höja årsavgiften med 10kr/enhet i andelstalet (till 110 kr / enhet). Vattenavgifter justerades till ny kommunal taxa. (sänkning av fasta avgifter och höjning rörlig). Samtliga styrelseledamöter och -suppleanter, liksom revisorer och revisorssuppleant omvaldes.

2019 -


Föreningsstämma 2019-04-27


Stämman för samfälligheten beslöt att behålla vägavgifter oförändrade. Vattenavgifter anpassades till kommunal höjning av taxa samt för att täcka del av vattenläcka i början av året. En ny styrelsederamot samt en ny styrelsesuppleant valdes in. Övriga styrelseledamöter och -suppleanter, liksom revisorer och revisorssuppleant omvaldes

Lagad vattenläcka 2019-01-22


En vattenläcka på Genstigen har åtgärdats.

2018 -


Föreningsstämma 2018-04-28


Stämmorna beslöt att behålla vattenavgifter och vägavgifter oförändrade. En ny styrelseledamot valdes in. Övriga styrelseledamöter och -suppleanter, liksom revisorer och revisorssuppleant omvaldes.

2017 -


Föreningsstämma 2017-04-29


Stämmorna beslöt att behålla vattenavgifter och vägavgifter oförändrade. En ny ordförande och en ny styrelseleramot valdes in. Den planerade stora grusningen har senarelagt p.g.a försenad vägbesiktning efter fibergrävning. Grusningen planeras nu till hösten.

2016 -


Föreningsstämma 2016-04-23


Stämmorna beslöt att sänka årsavgiften med 17% (till 100 kr / enhet).

2015 -


Föreningsstämma 2015-04-25


Stämmorna beslöt att behålla vattenavgifter och vägavgifter oförändrade. En ny styrelsesuppleant valdes in. Motion att anlägga fibernät genom Halla Vattenförsörjning Ek. förening behandlades på stämman. Motionen avslogs. Stämman gav styrelsen i uppdrag att ta fram alternativa lösningar och att arbeta för att fibernät anläggs i området i samband med att kommunalt VA anläggs.

2014 -


Föreningsstämma 2014-04-26


En ny styrelsesuppleant valdes in. Övriga styrelseledamöter och -suppleanter, liksom revisorer och revisorssuppleant omvaldes. Stämman för Bokehalls Samfällighet beslöt att sänka vägavgiften med 20% relativt föregående år. Stämman för Halla Vattenförsörjning beslöt att behålla vattenavgifter oförändrade.

2013 -


Föreningsstämma 2013-04-20


Samtliga styrelseledamöter och -suppleanter, liksom revisorer och revisorssuppleant omvaldes. Stämmorna beslöt att behålla vattenavgifter och vägavgifter oförändrade.

2013-03-15


Stor grenröjning har genomförts över hela området.

Vattenläcka 2013-03-09


I oktober 2012 upptäcktes en vattenläcka. Efter omfattande sökning har läckan nu åtgärdats.

2012 -


Föreningsstämma 2012-04-28


Samtliga styrelseledamöter och -suppleanter, liksom revisorer och revisorssuppleant omvaldes. Stämmorna beslöt att behålla vattenavgifter och vägavgifter oförändrade.

2011 -


Föreningsstämma 2011-05-06


Stämman för Halla Vattenförsörjning beslöt att sänka fast och rörlig vattenavgift med 10% relativt år 2010. Stämman för Bokehalls Samfällighet beslöt att hålla vägavgiften oförändrad, trots att vintern har varit extremt snörik och dyr.

2010 -


Nötväckarevägen 2010-07-22


Avrinningsproblem har åtgärdats och området har återställts.

Almallén 2010-06-29


Återställningsarbetet efter breddning av vägen är klart. En fastighetsägare på Almallén har genomfört och bekostat arbetet.

Vattenläcka 2010-06-02


En vattenläcka på Folke Svens väg har åtgärdats.

Föreningsstämma 2010-04-24


Till ny ordförande för Bokehalls Samfällighet och Halla Vattenförsörjning valdes Gunnar Jönsson. Bengt Carlsson avgick på egen begäran efter 8 år som ordförande.

2010-04-20


Den stora grusning som genomfördes under april över hela området är klar.

2010-04-09


Vägkanterna har skurits ner. Röjningen gjordes för att få regnvatten att rinna ut i diken längs med vägarna och på så sätt förhindra att stora vattenflöden förstör vägarna

2009 -


2009-12-29


Under 2009 har tre allvarliga läckor uppstått. Samtliga har varit på medlemmars egna ledningar. Den stora läckan under sommaren 2009 orsakades av att en otillåten ventil före vattenmätaren stod öppen (samma typ av fel som år 2008). Kostnaderna har debiterats de enskilda medlemmarna. Styrelsen påminner om fastighetsägarens ansvar för ledningen från föreningens anslutningspunkt.

2009-12-03


En ny fastighet kopplades in på vattennätet.

2008 -


2008-07-24


En stor vattenläcka har hittats efter lång tid av läcksökning och avstängning av vattnet i olika områden. Läckan orsakades av att en otillåten ventil mellan föreningens anslutningspunkt och vattenmätaren hade öppnats. Kostnaden för vattenläcka och arbetskostnad har debiterats fastighetsägaren.

2008-07-13


Ett oplanerat vattenstopp inträffade på grund av att en ventil på huvudledningen hängde sig i stängt läge.