Vägsamfälligheten

Bokehalls Samfällighetsförening förvaltar vägar och allmänna platser som enligt anläggningsbeslut 1999-05-17 förklarats ingå i Bokehalls Samfällighetsförening. Medlemskap i Bokehall Samfällighetsförening är obligatoriskt för ägare av fastighet inom Bokeslund och Bokehall tillhörande Höör Fogdaröd G:a 3. Varje fastighetsägare har en röst på stämman.

Kostnader för skötsel av området fördelas mellan deltagande fastigheter enligt angivna andelstal. Andelstalet är 10 för åretruntboende, 5 för fritidshus och 1 för obebyggd tomt. Samfällighetsavgift beslutas av stämman. Utdebitering för år 2023 sattes till 120 kr/enhet i andelstalet (150 kr/enhet inkl moms). Avgiften blir därmed 1200 kr/år (1500 kr inkl moms) för åretruntboende, 600 kr/år (750 kr inkl moms) för fritidshus och 120 kr/år (150kr inkl moms) för obebyggda tomter.